vt-2
Делатности

Основна делатност Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ јесте пречишћавање и дистрибуција воде, сакупљање и пречишћавање воде и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача. Осим наведене основне делатности, ЈП „Кикинда“ обављаће и делатности наведене у члану 3. Оснивачког акта.

На основу члана 3.Оснивачког акта ЈП “Кикинда“ делатности предузећа су :

 

 • снабдевање водом за пиће крајњих корисника; прикупљање, третман и одвођење отпадних и атмосферских вода, укључујући и програмирање, планирање, организацију изградње и одржавања водоводне мреже, мреже отпадних, атмосферских и подземних вода;
 • одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
 • управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
 • управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
 • управљање и одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја;
 • уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине;
 • изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и осталим јавним површинама у својини општине укључујући и зимско одржавање;
 • старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта и осталих површина јавне намене у јавној својини општине, односно предузећа које је основала општина, као и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина;
 • планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе општине и њених органа и предузећа, као и општинске ИКТ мреже;
 • одржавање као и унапређење и развој система јавне расвете;
 • стручни инжењерско-технички послови за потребе општине као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
 • консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (маинфраме) и сличних рачунара, инсталацију пресоналних рачунара, инсталацију софтвера и опорављање након хаварије или пада рачунарског система;
 • агенцијско посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду,
 • агенцијске послове наплате потраживања и дозначавање наплаћених потраживања, као што су услуге наплате меница и дуговања.