zimska-kamioni
Зимска служба

Оперативни план рада Зимске службе састављен је на основу претпоставке да ће зима текуће године имати просечне климатске карактеристике у климатској зони општине Кикинда, односно да ће средња зимска температура имати просечне вредности. План предвиђа организацију људства, механизације, набавку индустријске соли, камене ситнежи и песка, као и опсег, динамику и руковођење техничким и људским капацитетима, што је прописано и законима.

У Законом о јавним путевима ( „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012 ) одређен је правни положај јавних путева, извор и начин финансирања, заштита и одржавања јавних путева.

1. Општина Кикинда, својом Одлуком ( „Сл. лист општине Кикинда“ бр. 14 од 29.05.2015. године ) поверава JАВНОM ПРЕДУЗЕЋУ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“, управљање јавним и некатегорисаним путевима, које у складу са законом организује послове одржавања, заштите, коришћења и развоја путева.

2. Овим планом одржавања путева I и II реда предвиђени су радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја. Те активности спроводи предузеће које да најповољнију понуду у оквиру планиране и организоване јавне набавке коју спроводи општина Кикинда и са којим закључује уговор.

3. Овим планом утврђује се и начин прикупљања, обраде и достављања информација јавности о стању на путевима.

Одржавање путева у зимском периоду дефинисано је законима и правилницима:

  • Закон о јавним путевима ( „Службени гласник Републике Србије“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012 ) Закон о безбедности саобраћаја на путевима, („Службени гласник Републике Србије“ бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011. )
  • Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон i 43/2011 – одлука УС ),
  • Правилник о одржавању магистралних и регионалних путева ( „Службени гласник Републике Србије“ бр. 2/1993. )
  • Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима. („Службени гласник Републике Србије“ бр. 41/09 и 53/10 )
  • Одлука о категоризацији улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кикинда ( „Сл. лист општине Кикинда“ бр.14 од 15.06.2011. год. и „Сл. лист општине Кикинда“ бр.14 од 29.05.2015. год. ).

ТРАЈАЊЕ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Званични почетак рада Зимске службе је 15. новембар, а завршетак 31. март наредне године. До појаве снежних падавина долази пре 15. новембра и у нижим пределима, тако да се предузећа из искуства припреме да интервенишу увек када се за то укаже потреба.

Друштво и економија зависе од услова коришћења путева у свим временским приликама, због чега је све захвате у вези са Зимском службом потребно испланирати правовремено. Када транспортни систем не функционише или ради са смањеним капацитетом, пре свега због снега, леда, поледице, града или других временских прилика – индустрија, привреда, трговина и безбедност су угрожени. Законом о безбедности саобраћаја и Законом о јавним путевима прописано је да се саобраћај на путевима несметано и безбедно одвија током свих годишњих доба.

Зимско одржавање путева све више добија на значају, поготoво када се имају у виду потребе привреде и захтеви возача за проходним путевима и у најнеповољнијим временским условима.

Правилником о одржавању државних и општинских путева предвиђени су радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима.

Те активности спроводи предузеће са којим општина Кикинда има закључен уговор.

За успешно спровођење свих активности, обезбеђења проходности и безбедног одвијања саобраћаја обавезно је благовремено сачинити План рада зимске службе.

Оперативним планом одржавања мреже општинских путева у зимском периоду прецизно је описан рад свих учесника у Зимској служби.

Оперативни план одржавања путева у зимском периоду, који саставља JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“, као управљач, је оквир за формирање детаљног плана предузећа са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља у путној бази и седишту предузећа.

Обавеза предузећа са којим град Кикинда склопи уговор је да до 15. новембра оспособи предвиђен број машина, обезбеди резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.

Одржавање путева у зимском периоду, спречавање поледице и уклањање снега je скуп и одговоран посао који подразумева ангажовање великих ресурса: материјала, радне снаге, специјализоване опреме, грађевинске механизације и смештајних капацитета.
Рационално понашање управљача путевима, извођача радова као и државних органа је неопходно, јер издаци могу бити велики и када нема интезивних снежних падавина или поледице, пошто се обезбеђује повремено дежурство особља и механизације.

Да би путеви били проходни и саобраћај се безбедно одвијао, потребно је обезбедити благовремену набавку, дистрибуцију и лагеровање основних материјала за посипање по путевима. Индустријска со набавља се у складу са реалним потребама утврђеним на основу искустава. Због рационализације потрошње, со се меша са одговарајућом фракцијом каменог дробљеног материјала а њен проценат удела утврђује се на основу приоритетне деонице пута у датим зимским условима. Због неповољног утицаја на животну средину, потрошњу соли је неопходно смањити, водећи истовремено рачуна и о стању безбедности у саобраћају.

Погледајте комплетан Оперативни план рада Зимске службе за 2017/2018. годину

Карта градских саобраћајница и приоритети одржавања

Карта путне мреже на територији града Кикинде

Погледајте комплетан Оперативни план рада Зимске службе за 2016/2017. годину

Решење о образовању Штаба Зимске службе Градске управе града Кикинде за 2016/2017. годину

Погледајте комплетан оперативни план рада Зимске службе за 2015/2016. годину

Закључак План Зимске службе

Решење о образовању Штаба Зимске службе Општине Кикинда за 2015/2016. годину

Карта ОП Путеви шема рада Зимске службе

Шема рада Зимске службе

dsc05635