noimage_cir
Милан Макивић - биографија
milan-makivic

Милан Макивић је дипломирани инжењер геологије за хидрогеологију. Рођен је (1980) у Кикинди, где је завршио средњу Техничку школу, електро-технички смер, а дипломирао је (2008) на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду на одсеку геологија, смер хидрогеологија.

 

Од априла 2004. до августа 2007. године ради као сарадник/помоћник у Министарству финансија Пореска управа, Регионални центар Београд, где је обављао послове сарадника вишим инспекторима канцеларијске контроле за правна и физичка лица.

 

Током 2009. године био је управник градилишта за фирму „Геосонда-хидрогеологија“ а.д. у Београду где је био одговоран за пројектовање и извођење радова изградње истражно-експлоатационих бунара.

 

Од 2009. до 2011. године радио је посао координатора (руководиоца) радова за „Aqua-mdm“ doo из Новог Сада на изради програма ревитализације и санације водозахватних објеката, изградње водозахватних објеката за разне намене (водоснабдевање, дренирање).  Обављао је послове организације, руковођења и контроле извођења радова уз израду пратеће пројектно-техничке документације.

 

Од 2011. до 2013. године радио је самостални пројектант у фирми „Технохидросфера“ doo из Беочина где је радио на изради пројектно-техничке документације из области хидрогеологије, руковођењем извођења истражних радова, вршењу стручног надзора према пројектима.

 

Од 2013. до 2016. године у ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица био је надлежан за ресурс подземних вода које се експлоатишу са свих изворишта за потребе јавног водоснабдевања на територији општине Суботица. Организовао је и спроводио мониторинг и заштиту подземних вода, водио базу података и катастра изворишта и билансирање водног ресурса, праћење стања водозахватних објеката и управљање режимом експлоатације изворишта, планско-превентивно одржавање водозахватних објеката, које укључује организацију и спровођење хидродинамичких тестирања са пратећом стручном обрадом добијених података, израду и спровођење програма ревитализације бунара, обављао је стручни надзор над израдом нових бунара.

 

Од 2016. године запослен је у ЈП „Кикинда“ на месту руководиоца Сектора водовода и канализације, а од новембра 2017. године обавља функцију техничког директора.

 

Учесник је тимова за истраживање, планирање, развој и инвестиције.

Поседује лиценце одговорног пројектанта хидрогеолошких подлога и објеката (392) и одговорног извођача радова на изради хидрогеолошких подлога (492).

 

До сада је аутор, сарадник и саветник на више од 70 радова пројектовања и извођења из области водоснабдевања.

 

Члан је Друштва геолошких инжењера и техничара Србије, Српског геолошког друштва и Инжењерске коморе Србије.

 

Повремени је члан Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса на територији Аутономне покрајине Војводине.