Sova za javne nabavke

Јавна Набавка : Нафтни Деривати – Гориво

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНВВ-03-6/2018 од 15.03. 2018. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће  отворени поступак јавне набавке  (добра)
Предмет јавне набавке су добра : Нафтни Деривати – Гориво

Позив за подношење понуда

Конкурсна Документација

Појашњење и измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору