Sova za javne nabavke

Јавна набавка; Предмет: Анализа воде „В“ обима

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-5/2017 од 23. 10. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

                                                                                                                             КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге).
Предмет јавне набавке је услуга: Анализа воде „В“ обима

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_Пријава

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору