1-copy

Јавна набавка; Предмет: Услуге фиксне телефоније

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-13/2017 од 08. 08. .2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу  
 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
 
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге)  
 
Предмет јавне набавке су добра: Услуге фиксне телефоније

 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација – пречишћен текст

Обавештење о закљученом уговору