На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,(Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). ичлана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаи Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.JНВВ-02-1/2017 од 30. 08. 2017. године, Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

                                                                                                                          КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

                                                                                                              за отворени поступак –Услуге осигурања

                                                                                                                                  бр. ЈНВВ бр. 02-1/2017

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке (услуге): Услуге осигурања имовине, колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја, колективно додатно здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција и осигурање од одговорности из делатности

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на постављено питање

Измена конкурсне документације II

Пречишћен текст конкурсне документације

Измена конкурсне документације III

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ-06-8/2017 од 28. 09. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

                                                                                                                              КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Набавка хлордиоксида (компоненте за генерисање раствора хлордиоксида за дезинфекцију пијаће воде)

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Конкурсна документација – измене и допуне

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда II

Конкурсна документација_Изменe и допунe II

Измена конкурсне документације II

Измена конкурсне документације III

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда III

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору