На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНВВ-03-6/2017 од 31. 10. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

                                                                                                                            КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће отворени поступак јавне набавке (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Опрема за даљинско читање водомера

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Становници улице Ивана Јакшића у Кикинди имаће прекид у испоруци воде сутра, 27. октобра. Због планираних радова на водоводној мрежи и превезивања кућних прикључака, прекид у испоруци воде трајаће од 8 до 14 часова. Редовно водоснабдевање очекује се одмах након завршених радова, због чега молимо грађане за стрпљење и разумевање.

Потрошачима су на на располагању бројеви Позивног центра ЈП „Кикинда“ 24 часа дневно: 422-760; 062 88 44 891 и 062 88 44 888,  а све информације могу добити и на сајту предузећа: www.jpkikinda.rs