На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,(Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). ичлана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаи Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.JНМВ-04-1/2017од 29. 12. 2017. године,Наручилац –ЈПза комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

                                                                                                           КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈПза комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (радови)

Предмет јавне набавке су добра: Грађевинско-занатски радови

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Током празничних дана, почетком  2018. године, биће дежурне све теренске службе ЈП „Кикинда“, осим паркинга који се неће наплаћивати  1. и 2. јануара.

Службе водовода и канализације и Зоохигијене дежураће током празника 24 сата, а за све информације и евентуалне кварове, грађани могу да назову бројеве Позивног центра: 422-760;  062 8844 891 и 062 88 44 888. Пијаца неће бити отворена 1. и 7. јануара у 2018. години.