На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-9/2018 од 22. 02. 2018. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

                                                                                                                        КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуе)
Предмет јавне набавке су добра: Ветеринарске услуге

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈП „Кикинда“ је у претходном периоду послало опомене пред искључење са водоводне мреже корисницима који имају дуговања за утрошену воду и позив да се потрошачи одазову ради регулисања нагомиланих обавеза.

Још једном позивамо кориснике наших услуга да дођу у предузеће које се налази на адреси Иђошки пут бр 4. како би се договорили око репрограма дуга. Потрошачима је на услузи број телефона 422-509. Обавештавамо грађане који нису поступили по добијеним опоменама и нису измирили дуговања или потписали репрограм дуга, да ће од 1. марта бити искључени са система водоснабдевања.

ЈП „Кикинда“ захваљује свим корисницима који су благовремено измирили своје доспеле обавезе за воду и канализацију и онима који су искористили могућност репрограма и на тај начин избегли искључење са водоснабдевања и додатне трошкове.

Пословна политика предузећа је да се избегну непопуларне мере као што су искључења са мреже и утужења. Из тих разлога и пружамо могућност потписивања репрограма дуга, али исто тако морамо да заштитимо и интерес предузећа и оне кориснике који редовно измирују своје обавезе, а који су у већини.