На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНВВ-03-9/2017 II од 02. 11. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

                                                                                   

                                                                                                                          КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће отворени поступак јавне набавке (добра)
Предмет јавне набавке су добра: ХТЗ опреме – Лична заштитна средства и опрема

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Од укупно 464 интервенције колико их је било током маја, радници ЈП „Кикинда“ највише су радили на планираној замени водомера (251), као и промени овог бројила код потрошача који су пријавили кварове (68). Интервенисало се 54 пута због квара у водомерном шахту, 26 на прикључку и 11 на његовој замени.

По два пута израђен је нов прикључак и точеће место, а на терен се излазило по једном и због квара у водоводном уличном шахту и на хидранту. Одељење водовода је, по позиву грађана, поправило и пет кварова на главном уличном воду.

Одељење канализације је у истом периоду имало 14 одгушења фекалне канализационе мреже, испражњено је 7 септичких јама у домаћинствима и 5 код привреде. Четири интервенције обележиле су мај у Одељењу заната-три на решетки кишне канализације и једна на поклопцу шахта. Редовно прање атмосферске и фекалне канализационе мреже рађено је и прошлог месеца.