Јавна набавка, Предмет: Материјал за текуће одржавање управне зграде

Јавна набавка, Предмет: Материјал за текуће одржавање управне зграде

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.13. од 19.11.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.1.13. од 19.11.2015.године, припремљена је:

 

                                   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: 230-13/2015
за јавну набавку мале вредности:

                                        Материјал за текуће одржавање управне зграде

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

2018-09-28T06:07:50+00:00 20/11/2015|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.