1-copy

Јавна набавка, Предмет: Сервисирање АBS (Sulzer) утопне пумпе за препунпавање отпадних вода, тип XFP200J.270 PE300/4

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-2/2016-II, од 19. 07. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

                                                                   КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге)
Предмет јавне набавке су добра: Сервисирање АBS (Sulzer) утопне пумпе за препунпавање отпадних вода, тип XFP200J.270 PE300/4

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка