Јавна набавка – Предмет: Услуге осигурања

Јавна набавка – Предмет: Услуге осигурања

 

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,(Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). ичлана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаи Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.JНВВ-02-1/2017 од 30. 08. 2017. године, Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

                                                                                                                          КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

                                                                                                              за отворени поступак –Услуге осигурања

                                                                                                                                  бр. ЈНВВ бр. 02-1/2017

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке (услуге): Услуге осигурања имовине, колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја, колективно додатно здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција и осигурање од одговорности из делатности

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на постављено питање

Измена конкурсне документације II

Пречишћен текст конкурсне документације

Измена конкурсне документације III

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2018-09-27T16:40:24+00:00 30/08/2017|јавне набавке|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.