СТАНДАРДИ И КВАЛИТЕТ

СТАНДАРДИ И КВАЛИТЕТ 2019-02-28T06:26:32+00:00

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ својом пословном политиком успешно обезбеђује:

 • производњу и дистрибуцију потребних количина воде за пиће
 • прикупљање и одвођење атмосферских и отпадних вода и пречишћавање отпадних вода
 • одржавање водоводне и канализационе мреже
 • одржавање чистоће на површинама јавне намене
 • одржавање зелених површина
 • управљање пијацама
 • управљање јавним паркиралиштима
 • управљање и одржавање гробља
 • управљање зоохигијеном
 • заштиту животне средине (смањење негативних утицаја на животну средину, смањење ризика од еколошких инцидената, побољшање комуникације са заинтересованим странама, правна сигурност)
 • заштиту здравља запослеих и безбедност на раду

Један од циљева ЈП „Кикинда“ је да сви организациони делови предузећа буду сертификовани у складу са међународно признатим стандардима управљања који се односе на квалитет, заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду.

Постигнути резултати су преиспитани у свим битним аспектима управљања предузећем и потврђени добијањем сертификата за успешну примену међународних стандарда.

Интегрисан менаџмент систем (IMS) сертификован је према стандардима SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 45001:2018.

Запослени у нашем предузећу на свим радним местима су одговорни за поштовање успоставњених документованих информација (процедуре и радна упутства), за одржавање успостављеног интегрисаног менаџмент система (IMS) и њихово стално унапређивање.

Политика интегрисаног менаџмент система

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.