Previous
Next

POSLOVNI PROFIL

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge “Kikinda”

Skraćeni naziv preduzeća: JP „Kikinda“
Ulica: Iđoški put broj 4; 23300 Kikinda
PIB: 108812135
Matični broj: 21071986
Pravna forma: javno preduzeće
Šifra delatnosti: 3600
Rešenje Agencija za privredne registre: br BD 110120/2014 od 05.01.2015.

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ je preduzeće sa novom i modernom politikom poslovanja, sa jasno definisanim ciljevima koje nastoji da poboljša sve usluge koje se pružaju korisnicima.

Osnivač Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ je grad Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, matični broj 08176396. Na sednici Skupštine opštine Kikinda koja je održana 22.10.2014. godine donet je Osnivački akt Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ .

Osnov donošenja Osnivačkog akta Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ je obaveza grada da obezbedi i uredi obavljanje komunalnih delatnosti na svojoj teritoriji, kao i da za obavljanje komunalnih delatnosti obezbedi organizacione, materijalne i druge uslove, a sve na osnovu ovlašćenja iz člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07), člana 4, 5. i 65. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 119/12), člana 2. i 3. Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 88/11), kao i člana 15. Statuta grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 4/06).

JP „Kikinda“ od svog osnivanja (maja 2015. godine) pa do današnjih dana organizovano je kao samostalno preduzeće koje pruža usluge građanima kroz različite delatnosti. JP „Kikinda“ je organizovano kroz razne sektore i službe, a u cilju što kvalitetnijeg i boljeg pružanja usluga građanima.Takođe nam je jedan od prioriteta osavremenjavanje rada i informisanje stanovništa na planu svih naših delatnosti.

DELATNOSTI JP KIKINDA

  • Snabdevanje vodom za piće
  • Odvođenje otpadnih voda
  • Upravljanje grobljima i pružanje pogrebnih usluga
  • Upravljanje javnim parkiralištima
  • Upravljanje pijacama
  • Upravljanje putevima
  • Održavanja čistoće na površinama javne namene
  • Zbrinjavanje napuštenih pasa i mačaka u Prihvatilištu i uklanjanje animalnog otpada sa javnih površina

Misija

Misija JP “Kikinda” će objedinjavanjem komunalnih delatnosti obavljati efikasnije pružanje usluga građanima, kao i zadovoljavanje njihovih potreba za urednim, kvalitetnim i lepšim životom. Naša misija počinje i završava se zadovoljstvom naših korisnika. Da bi misija bila ispunjena, JP „Kikinda“ konstantno radi na poboljšanju kvaliteta i zadovoljstva korisnika naših usluga koje se pružaju uz unapređenje brige o životnoj sredini. Strategija razvoja JP “Kikinda“ bazira se na ostvarivanju definisanih ciljeva i kreće se u okvirima razvoja komunalne infrastrukture opštine Kikinda, kao i poslovne infrastrukture samog preduzeća. Shodno navedenom, još jedna misija preduzeća je podsticanje profesionalnog razvoja svih zaposlenih i postavljanje standarda u javnom sektoru uopšte.

Vizija

Vizija Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ je podizanje standarda pružanja komunalnih usluga i usklađivanje sa evropskim trendovima poslovanja u ovom sektoru, sa inovacijom da se one pruže objedinjeno sa jednog mesta tj. da se građanima opštine Kikinda ponudi centralizovana tačka kontakta po svim pitanjima koja su u vezi sa komunalnim uslugama koje preduzeće obavlja. JP „Kikinda“ vidimo u budućnosti kao društveno odgovorno i tržišno orijentisano i profitabilno preduzeće, a želja je da bude prepoznato kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama.

Cilj

Cilj osnivanja JP „Kikinda“ je, pre svega, objedinjavanje komunalnih delatnosti i postizanje efikasnijeg obavljanja istih, racionalizacija troškova obavljanja komunalnih delatnosti kao delatnosti od opšteg interesa uz povećanje kvaliteta pruženih usluga u korist građana – stanovnika opštine preduzeće obavlja. JP „Kikinda“ vidimo u budućnosti kao društveno odgovorno i tržišno orijentisano i profitabilno preduzeće, a želja je da bude prepoznato kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama.