[wpml_language_selector_widget]

Previous
Next

ПОСЛОВНИ ПРОФИЛ

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда”

Скраћени назив предузећа: ЈП „Кикинда“
Улица: Иђошки пут број 4; 23300 Кикинда
ПИБ: 108812135
Матични број: 21071986
Правна форма: јавно предузеће
Шифра делатности: 3600
Решење Агенција за привредне регистре: бр БД 110120/2014 од 05.01.2015.

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је предузеће са новом и модерном политиком пословања, са јасно дефинисаним циљевима које настоји да побољша све услуге које се пружају корисницима.

Оснивач Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, матични број 08176396. На седници Скупштине општине Кикинда која је одржана 22.10.2014. године донет је Оснивачки акт Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ .

Основ доношења Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је обавеза града да обезбеди и уреди обављање комуналних делатности на својој територији, као и да за обављање комуналних делатности обезбеди организационе, материјалне и друге услове, а све на основу овлашћења из члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), као и члана 15. Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/06).

ЈП „Кикинда“ од свог оснивања (маја 2015. године) па до данашњих дана организовано је као самостално предузеће које пружа услуге грађанима кроз различите делатности. ЈП „Кикинда“ је организовано кроз разне секторе и службе, а у циљу што квалитетнијег и бољег пружања услуга грађанима.Такође нам је један од приоритета осавремењавање рада и информисање становништа на плану свих наших делатности.

ДЕЛАТНОСТИ ЈП КИКИНДА

Мисија

Мисија ЈП “Кикинда” ће обједињавањем комуналних делатности обављати ефикасније пружање услуга грађанима, као и задовољавање њихових потреба за уредним, квалитетним и лепшим животом. Наша мисија почиње и завршава се задовољством наших корисника. Да би мисија била испуњена, ЈП „Кикинда“ константно ради на побољшању квалитета и задовољства корисника наших услуга које се пружају уз унапређење бриге о животној средини. Стратегија развоја ЈП “Кикинда“ базира се на остваривању дефинисаних циљева и креће се у оквирима развоја комуналне инфраструктуре општине Кикинда, као и пословне инфраструктуре самог предузећа. Сходно наведеном, још једна мисија предузећа је подстицање професионалног развоја свих запослених и постављање стандарда у јавном сектору уопште.

Визија

Визија Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је подизање стандарда пружања комуналних услуга и усклађивање са европским трендовима пословања у овом сектору, са иновацијом да се оне пруже обједињено са једног места тј. да се грађанима општине Кикинда понуди централизована тачка контакта по свим питањима која су у вези са комуналним услугама које предузеће обавља. ЈП „Кикинда“ видимо у будућности као друштвено одговорно и тржишно оријентисано и профитабилно предузеће, а жеља је да буде препознато као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.

Циљ

Циљ оснивања ЈП „Кикинда“ је, пре свега, обједињавање комуналних делатности и постизање ефикаснијег обављања истих, рационализација трошкова обављања комуналних делатности као делатности од општег интереса уз повећање квалитета пружених услуга у корист грађана – становника општине предузеће обавља. ЈП „Кикинда“ видимо у будућности као друштвено одговорно и тржишно оријентисано и профитабилно предузеће, а жеља је да буде препознато као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.