[wpml_language_selector_widget]

Previous slide
Next slide

ПОСЛОВНИ ПРОФИЛ

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда”

Скраћени назив предузећа: ЈП „Кикинда“
Улица: Иђошки пут број 4; 23300 Кикинда
ПИБ: 108812135
Матични број: 21071986
Правна форма: јавно предузеће
Шифра делатности: 3600
Решење Агенција за привредне регистре: бр БД 110120/2014 од 05.01.2015.

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је предузеће са новом и модерном политиком пословања, са јасно дефинисаним циљевима које настоји да побољша све услуге које се пружају корисницима.

Оснивач Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је град Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, матични број 08176396. На седници Скупштине општине Кикинда која је одржана 22.10.2014. године донет је Оснивачки акт Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ .

Основ доношења Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ је обавеза града да обезбеди и уреди обављање комуналних делатности на својој територији, као и да за обављање комуналних делатности обезбеди организационе, материјалне и друге услове, а све на основу овлашћења из члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), као и члана 15. Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/06).

ЈП „Кикинда“ од свог оснивања (маја 2015. године) па до данашњих дана организовано је као самостално предузеће које пружа услуге грађанима кроз различите делатности. ЈП „Кикинда“ је организовано кроз разне секторе и службе, а у циљу што квалитетнијег и бољег пружања услуга грађанима.Такође нам је један од приоритета осавремењавање рада и информисање становништа на плану свих наших делатности.

ДЕЛАТНОСТИ ЈП КИКИНДА

Мисија

Мисија ЈП “Кикинда”, је пружање различитих комуналних услуга грађанима и привредним субјектима града Кикинде, уз континуирано побољшање квалитета услуга и поштовање високих стандарда процеса рада како би се задовољиле потребе и очекивања корисника услуга и других заинтересованих страна уз максимално уважавање стандарда очувања животне средине и безбедности и здравља на раду. Такође, у мисију спада и развој комуналне инфраструктуре града Кикинде, као и пословне инфраструктуре самог предузећа, у правцу унапређења комуналних услуга. Мисија је и подстицање професионалног развоја запослених радника, односно развој и усавршавање стручних знања и вештина у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца, али и предузећа у целини.
Планиран је стабилан и одржив развој предузећа, уз стално побољшање укупних перформанси, имплементацију и уважавање еколошких стандарда.

Визија

Визија Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, као темељ његовог будућег пословања, односно дугорочно и широко дефинисано усмерење предузећа, односи се на обезбеђивање високог стандарда приликом пружања различитих комуналних услуга и усклађивање са европским трендовима пословања у овом сектору. Предузеће видимо у будућности као друштвено одговорно и тржишно оријентисано предузеће, које ће бити препознато као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.

Циљ

Циљ оснивања ЈП „Кикинда“ је, пре свега, обједињавање комуналних делатности и постизање ефикаснијег обављања истих, рационализација трошкова обављања комуналних делатности као делатности од општег интереса уз повећање квалитета пружених услуга у корист грађана – становника општине предузеће обавља. ЈП „Кикинда“ видимо у будућности као друштвено одговорно и тржишно оријентисано и профитабилно предузеће, а жеља је да буде препознато као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.