Previous
Next

POTROŠAČI

Poštovani potrošači, ova stranica je prvenstveno namenjena Vama. Nadamo se da pruženim uslugama i informacijama idemo ka poboljšanju odnosa sa javnošću. Za sva pitanja vezana za obračun i naplatu pruženih usluga isporuke vode i odvođenja upotrebljenih voda, kao i sve primedbe, sugestije, pohvale i kritike  na raspolaganju Vam je i Služba evidencije, obračuna i naplate koja se nalazi na adresi:

Iđoški put broj 4, Kikinda,

kontakt telefon 0230/422-509

komercijala@jpkikinda.rs

Poštovani potrošači, ova stranica je prvenstveno namenjena Vama. Nadamo se da pruženim uslugama i informacijama idemo ka poboljšanju odnosa sa javnošću. Za sva pitanja vezana za obračun i naplatu pruženih usluga isporuke vode i odvođenja upotrebljenih voda, kao i sve primedbe, sugestije, pohvale i kritike  na raspolaganju Vam je i Služba evidencije, obračuna i naplate koja se nalazi na adresi:

MERENJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA I DRUGIH ZAINTERESOVANIH STRANA

Poštovani korisnici, radi ocene vašeg zadovoljstva našim uslugama, molimo Vas da izdvojite nekoliko minuta vremena i popunite anketu.

Anketa je anonimne prirode, te će se prikupljeni podaci koristiti isključivo u svrhu merenja zadovoljstva korisnika o kvalitetu pruženih usluga.

Anketu možete popuniti onlajn, klikom na ANKETNI LIST  ili tako što ćete skinuti obrazac i poslati na našu adresu.

Anketni list za korisnike usluga

OČITAVANJE VODOMERA

Stanje vodomera građani u naznačenom periodu mogu i prijaviti putem našeg

PRIJAVA KVARA

Prijava kvara na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži može se izvršiti putem telefona 0230/422-760, 062/884-48-91 i 062/884-48-88, ali isto tako i elektronskim putem na adresu call.centar@jpkikinda.rs svakim radnim danom od 07 do 15 časova.

Prijavu kvara nakon 15 časova kako radnim,tako  neradnim danima i praznicima moguće je izvršiti putem telefona 062/884-48-91 i 062/884-48-88.

PLAĆANJE RAČUNA

Računi se fakturišu mesečno.

Blagajna JP „Kikinda“  na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 25

Radno vreme: radnim danima od 07 do 17 časova / subotom od 07 do 13 časova

Blagajna Poštanske štedionice na adresi Svetosavska broj 43 (plaćanje računa za pružene usluge isporuke vode i odvođenja upotrebljenih voda bez provizije)

Radno vreme: radnim danima 08 do 16:30 časova / subotom 08 do 12 časova

PROCEDURA REKLAMACIJE

Primanje reklamacije vrši referent reklamacije, ukoliko referent ne može da obradi reklamaciju složenijeg karaktera, stranka dostavlja pismenu zahtev komisiji za reklamacije.

Odgovor na reklamaciju se dostavlja u roku od 8 dana od prijema istog.

Zahtev za rešavanje reklamacija.

UPUTSTVO ZA IZRADU VODOMERNOG ŠAHTA

Kako je izgradnja vodomernog šahta u obavezi korisnika (Odluka o javnom vodovodu Skupšine grada Kikinda), a da bi i potrošačima i komunalnom preduzeću bila olakšana procedura rada, ali i jasno izdefinisana prava i obaveze, navodimo u ovom tekstu propisane dimenzije za izradu vodomernog šahta.

On se postavlja neposredno uz regulacionu liniju, a najviše 3 metra uvučeno u parcelu. Postavlja se tako da na pravcu upravnom na cevovod nema prepreka za izradu priključnog mesta i vodovodnog priključka. Dimenzije vodomernog šahta su određene prečnikom vodomera, brojem vodomera i pripadajućom armaturom koja se ugrađuje u vodomerni šaht. Ako se na mestu priključka javljaju visoke podzemne vode, vodomerni šaht je potrebno izraditi u vodonepropusnoj izvedbi. Vodomer ne sme biti u vodi. Najčešće korišćeni vodomeri u domaćinstvima su prečnika do 30 mm, a šematski prikaz vodomernog šahta za vodomere takvih dimenzija prikazan je u nastavku.

Za sve bliže informacije i objašnjenja, građani mogu da se obrate direktno JP „Kikinda“ na broj telefona: 422-760 ili da pogledaju

Pravilnik o tehničkim uslovima za priključenje na javni vodovod.

CENOVNIK USLUGA

Cenovnik iznošenja retkih fekalija

Cenovnik usluga kontrolisanja overavanja i popravke vodomera

Cenovnik izrade vodovodnih priključaka

Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga vodosnabdevanja i kanalizacionih usluga