[wpml_language_selector_widget]

Previous slide
Next slide

СТАНДАРДИ И КВАЛИТЕТ

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ својом пословном политиком успешно обезбеђује:

 • производњу и дистрибуцију потребних количина воде за пиће
 • прикупљање и одвођење атмосферских и отпадних вода и пречишћавање отпадних вода
 • одржавање водоводне и канализационе мреже
 • одржавање чистоће на површинама јавне намене
 • одржавање зелених површина
 • управљање пијацама
 • управљање јавним паркиралиштима
 • управљање и одржавање гробља
 • управљање зоохигијеном
 • заштиту животне средине (смањење негативних утицаја на животну средину, смањење ризика од еколошких инцидената, побољшање комуникације са заинтересованим странама, правна сигурност)
 • заштиту здравља запослеих и безбедност на раду

Један од циљева ЈП „Кикинда“ је да сви организациони делови предузећа буду сертификовани у складу са међународно признатим стандардима управљања који се односе на квалитет, заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду.

Постигнути резултати су преиспитани у свим битним аспектима управљања предузећем и потврђени добијањем сертификата за успешну примену међународних стандарда.

Интегрисан менаџмент систем (IMS) сертификован је према стандардима SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 45001:2018.

Запослени у нашем предузећу на свим радним местима су одговорни за поштовање успоставњених документованих информација (процедуре и радна упутства), за одржавање успостављеног интегрисаног менаџмент система (IMS) и њихово стално унапређивање.

Политика интегрисаног менаџмент система