Previous
Next

STANDARDI I KVALITET

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ svojom poslovnom politikom uspešno obezbeđuje:

 • proizvodnju i distribuciju potrebnih količina vode za piće
 • prikupljanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda i prečišćavanje otpadnih voda
 • održavanje vodovodne i kanalizacione mreže
 • održavanje čistoće na površinama javne namene
 • održavanje zelenih površina
 • upravljanje pijacama
 • upravljanje javnim parkiralištima
 • upravljanje i održavanje groblja
 • upravljanje zoohigijenom
 • zaštitu životne sredine (smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, smanjenje rizika od ekoloških incidenata, poboljšanje komunikacije sa zainteresovanim stranama, pravna sigurnost)
 • zaštitu zdravlja zaposleih i bezbednost na radu

Jedan od ciljeva JP „Kikinda“ je da svi organizacioni delovi preduzeća budu sertifikovani u skladu sa međunarodno priznatim standardima upravljanja koji se odnose na kvalitet, zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu.

Postignuti rezultati su preispitani u svim bitnim aspektima upravljanja preduzećem i potvrđeni dobijanjem sertifikata za uspešnu primenu međunarodnih standarda.

Integrisan menadžment sistem (IMS) sertifikovan je prema standardima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018.

Zaposleni u našem preduzeću na svim radnim mestima su odgovorni za poštovanje uspostavnjenih dokumentovanih informacija (procedure i radna uputstva), za održavanje uspostavljenog integrisanog menadžment sistema (IMS) i njihovo stalno unapređivanje.

Politika integrisanog menadžment sistema