POGREBNE USLUGE

Smrtni slučaj prijavljuje se usmeno Pogrebnoj službi na osnovu potvrde o smrti radi određivanja mesta, dana, sata i potrebnih usluga u vezi sa sahranjivanjem. Smrtni slučaj prijavljuje se najkasnije 6 sati od trenutka smrti, a ako je smrt nastupila u toku noći, do 10 časova narednog dana.

Po usmenoj prijavi Pogrebnoj službi o smrtnom slučaju, preduzeće na osnovu potvrde o smrti određuje grobno mesto, dan, sat i druge potrebne usluge u vezi sa sahranjivanjem i zaključuje ugovor sa članom porodice, srodnikom ili drugim licem koje je podnelo prijavu za pogreb ili licem koje snosi troškove sahranjivanja.

Na osnovu cenovnika pogrebnih usluga utvrđuje se visina naknade za zakup, rezervacija i održavanje grobnog mesta, obavezni rok počivanja i rok za koji se vrši zakup, naknada za rezervaciju grobnog mesta, međusobna prava i obaveze nakon isteka roka počivanja, način i uslovi za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka.

Zakupljena i rezervisana grobna mesta dužni su da održavaju zakupci, odnosno vlasnici.
Posmrtni ostaci sahranjenog moraju da počivaju u grobnom mestu najmanje 10 godina od dana sahranjivanja (obaveznog roka počivanja od 10 godina).

Na isto grobno mesto može se obaviti sahranjivanje tek po isteku obaveznog roka počivanja od 10 godina.

Umrlo lice koje je sahranjeno ne može se iskopavati radi prenosa posmrtnih ostataka pre isteka godine dana od dana sahranjivanja.

Ekshumacija posmrtnih ostataka i čišćenje grobnica ne može se obavljati u periodu od 1. maja do 30. Septembra zbog visokih temperatura.

Nakon zakonskog roka obaveznog počivanja i isteka zakupa, zakupci imaju pravo da produže period na narednih 10 godina. Grobno mesto za koje rok počivanja nije produžen, Pogrebna služba ima pravo da prekopa.

ZA SVA PITANJA, SUGESTIJE, POHVALE ILI REKLAMACIJE KORISNICI NAŠIH USLUGA MOGU DA NAM SE OBRATE PUTEM TELEFONA NA BROJ KANCELARIJE UPRAVNIKA CENTRALNOG GROBLJA: 0230/ 426-741 0230/ 426-740

Odluka o uređenju i održavanju groblja i sahranjivanju