[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Изнајмљивање радне снаге 2

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНВВ-02-5/2019 II од 04.11.2019. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће  отворени поступак јавне набавке  (услуге)
Предмет јавне набавке су услуге : Изнајмљивање радне снаге II

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одоговор на постављено питање

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора