[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Канцеларијски материјал по партијама

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 4-20/2020 од 14.02.2020. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Канцеларијски материјал по партијама

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II