[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Миграција података за евиденцију и обрачун потрошње воде и формирање јединствене базе интегрисаног информационг система

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 36. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 5. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 5-39/2019 од 27.12.2019.године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следеће

Предмет јавне набавке су услуге: Миграција података за евиденцију и обрачун потрошње воде и формирање јединствене базе интегрисаног информационг система

Обавештење о покретању преговарачког потуупка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација за преговарачки потупак без објављивања позива за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – пречишћен текст

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору