[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Радови у области шумарства

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 04-14/2019 од 31.10.2019. II године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (радови)
Предмет јавне набавке су радови: Радови у области шумарства

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору