[wpml_language_selector_widget]

Извештај водовода и канализације од маја до децембра 2015. године

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

  1. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

 

Водоснабдевање града и приградских насеља, било је уредно. Овом је, поред редовних послова, допринела и релативно повољна хидролошка ситуација. Није било ограничења у раду пумпних станица, а у оквиру сталног програмског задатка, извршене су бројне поправке кварова и реконструкције, у циљу смањења губитака на водоводној мрежи.

Стални послови који се изводе у циљу уредног водоснабдевања, а истовремено и сталног смањења губитака на мрежи и смањења трошкова су:

– одржавање водоводне мреже,
– реконструкција водоводне мреже,
– прикључење нових потрошача,
– замена водомера,
– очитавање, регулација и рационализација потрошње воде,
– третман воде – хлорисање,
– радови на сеоским водоводима

 

1.1 ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Одржавање водоводне мреже је свакодневни посао. Основни циљ је смањење губитака на водоводној мрежи. Познато је да организовани систем водоснабдевања у општини Кикинда почиње 1960. године ослањајући се на подземну воду као ресурс. Поред тога, цевоводи дужине око 314 км су изграђени од до сада познатих цевних материјала и то: азбест-цемента и полиетилена. Одељење постројења водовода је за испирање водоводне мреже по налогу Завода за јавно здравље Кикинда или санитарног инспектора, периодична испирања, кварове на водоводним инсталацијама у бунарима, интервенција на пумпним станицама интервенисало-192 пута.

 

1.2 РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Реконструкција водоводне мреже је неопходна због релативно велике старости појединих водова и потребе за повећањем профила за прикључење нових потрошача. Један од приоритетних циљева овог предузећа је да се смањи проценат учешћа азбест цементних цеви савременим полиетиленским цевима у водоводној мрежи града.

1.3 ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

Одељење хитних интервенција излази на терен одмах по позиву грађана и решава проблем у року од 24 часа. Од маја до децембра 2015. године интервенисано је укупно 726 пута на главном уличном воду, водоводном уличном шахту, прикључцима и водомерима.

 

1.4 ЗАМЕНА, УГРАДЊА, КОНТРОЛА И ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА

У циљу тачнијег мерења и смањења губитака због старости и неисправности, замењен је значајан број водомера како код правних лица тако и код домаћинстава-378. Поред тога, у планској замени водомера у насељеном месту Банатска Топола, нова бројила за потрошњу воде добило је 237 домаћинстава. Поправљено је 219 кварова у водомерном шахту. Стање водомера контролисано је укупно 669, а месечно је очитано 114 пута.
2. ОДВОД ОТПАДНИХ ВОДА

2.1 Одржавање мреже фекалне и атмосферске канализационе мреже

Један од основних програмских задатака предузећа је редовно одржавање мреже фекалне канализације. Овај задатак обавља Одељење постројења и мреже канализације у континуитету на основу усвојених годишњих и месечних планова рада. Редовним одржавањем спречавају се поремећаји у одводу отпадних вода изазвани таложењем, и неодговорног односа разних субјеката према овом систему.

Укупна дужина фекалне канализационе мреже је 106 км са 12 фекалних црпних станица (препумпних).

Са два специјална возила за ове послове, успешно су обављени сви планирани послови – интервенције на градској мрежи фекалне канализације-одгушења, којих је било 84. Поред тога, извршено је 51 прање фекалне и атмосферске канализационе мреже.

Поред интервенција на главној канализационој мрежи, вршене су услуге – интервенције на одгушењу кишне канализације-16 и црпљење септика по захтевима правних (83) и физичких лица (79).