[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Грађевинско-занатски радови

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,(Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). ичлана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаи Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.JНМВ-04-1/2017од 29. 12. 2017. године,Наручилац –ЈПза комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈПза комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (радови)

Предмет јавне набавке су добра: Грађевинско-занатски радови

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору