[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Израда техничке и пројектне документације за објекте нискоградње и инфраструктуре

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-16/2017 од 28. 12. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

 КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге)
Предмет јавне набавке су добра: Израда техничке и пројектне документације за објекте нискоградње и инфраструктуре

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда