[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Камион кипер

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.14. од 03.12.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.1.14. од 03.12.2015.године, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: 230-14/2015
за јавну набавку мале вредности: Камион кипер

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору II