[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Канцеларијски материјал

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 145-033, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Трг српских добровољаца 11, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра) – Канцеларијски материјал по партијама

Предмет јавне набавке су добра: Канцеларијски материјал

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документацијe 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору II

Обавештење о закљученом уговору III