[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Канцеларијски материјал –штампани бланко обрасци

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ – 06-4/2015, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра)

Предмет јавне набавке су добра: Канцеларијски материјал –штампани бланко обрасци

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора