[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Конкурсна документација набавка добара горива за возила (бензин, дизел) – ЈН бр. 231-1/2015

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.1.1.6 од 21.мaja 2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.1.1.6 од 21.маја 2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА ДОБАРА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ( БЕНЗИН, ДИЗЕЛ) – ЈН бр. 231-1/2015

Јавни позив

Конкурсна документација