[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Консалтинг услуге на припреми ЈП Кикинда за сертификацију према захтевима СРПС ИСО 9001:2015 – Системи менаџмента квалитета

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-25/2017 од 22. 08. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

                                                                                                                           КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге)
Предмет јавне набавке су добра: Консалтинг услуге на припреми ЈП „Кикинда“, за сертификацију према захтевима СРПС ИСО 9001:2015 – Системи менаџмента квалитета

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору