[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Лична заштитна средства

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, (у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.5. од 06.10.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.1.5. од 06.10.2015.године, припремљена је:

 

   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: 230-5/2015
за јавну набавку мале вредности: Лична заштитна средства

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору