[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Лична заштитна средства

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, (у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.5. од 04.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.1.5. од 04.04.2016.године, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: ЈНМВ-06-5/2016
за јавну набавку мале вредности: Лична заштитна средства

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука

Обавештење о закљученом уговору