[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Материјал за текуће одржавање управне зграде

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.13. од 19.11.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.1.13. од 19.11.2015.године, припремљена је:

 

                                   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: 230-13/2015
за јавну набавку мале вредности:

                                        Материјал за текуће одржавање управне зграде

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Пријавите се на маилинг листу

Не пропустите ни једну нову вест са нашег сајта