[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Материјал за реконструкцију водоводне мреже и прикључак

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке од 05. 08. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Материјал за реконструкцију водоводне мреже и прикључака

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору II