[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Мерни уређаји-водомери

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНВВ-3-4/2017 од 24. 03 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за отворени поступак – Набавка мерних уређаја – водомера бр. ЈНВВ бр. 3-4/2017

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке (добра): Набавка мерних уређаја – водомера

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору