[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: НАБАВКА ДОБАРА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ( БЕНЗИН, ДИЗЕЛ) ЈН бр. ЈНВВ-03-1/2016

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-03-1/2016 од 01. 02. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

НАБАВКА ДОБАРА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ( БЕНЗИН, ДИЗЕЛ) ЈН бр. ЈНВВ-03-1/2016

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације II

Одлука о додели уговора