[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Набавка хлордиоксида (компоненти за генерисање раствора хлордиоксида)

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ-06-8/2017 од 28. 09. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Набавка хлордиоксида (компоненте за генерисање раствора хлордиоксида за дезинфекцију пијаће воде)

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Конкурсна документација – измене и допуне

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда II

Конкурсна документација_Изменe и допунe II

Измена конкурсне документације II

Измена конкурсне документације III

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда III

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору