[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Набавка ХТЗ опреме за запослене

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-06-14/2017 од 12. 06. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

                                                                                      КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Набавка ХТЗ опреме за запослене

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација – измена

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору