[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Набавка и испорука електричне енергије ЈНВВ бр. 231-2/2015

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, члана 2. Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНВВ-231-2/2015 од 15.06.2015. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за отворени поступак – Набавка и испорука електричне енергије ЈНВВ бр. 231-2/2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору