[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Набавка нафтних деривата-горива

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,(Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). ичлана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаи Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.JНВВ-3-3/2017од 03. 02. 2017. године,Наручилац –ЈПза комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за отворени поступак –Набавка нафтних деривата -горива бр. ЈНВВ бр. 3-3/2017 ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда Иђошки пут4, покреће поступак јавне набавке (добра): Набавка нафтних деривата-горива

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору