[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Набавка, садња и одржавање цвећа у Кикинди

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-21/2017 од 05. 06. .2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге)

Предмет јавне набавке су добра: Набавка, садња и одржавање цвећа у Кикинди

Конкурсна документација

Позив на подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору