[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Одржавање и чишћење јавних зелених површина

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНВВ-02-3/2017 од 08. 05. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра: Одржавање и чишћење јавних зелених површина

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору