[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Одржавање интегрисаног информационог система са лиценцама за систем мерења, обрачуна и наплате потрошње воде

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 36. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 5. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 5-14/2020 од 26.06.2020.године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следеће

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Предмет јавне набавке су услуге: Одржавање интегрисаног информационог система са лиценцама за систем мерења, обрачуна и наплате потрошње воде

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору