[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Опрема за ППОВ – Пумпа за примарно дизање за отпадне воде

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-06-5/2017, од  08. 09. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

                                                                КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке су добра: Опрема за ППОВ – Пумпа за примарно дизање за отпадне воде

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору