[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Опрема за унапређење система канализације – опрема за фекалне црпне станице (Scada system)

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНВВ-03-2/2018 од 13.08. 2018. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће  отворени поступак јавне набавке  (добра)
Предмет јавне набавке су добра : Опрема за унапређење система канализације – опрема за фекалне црпне станице  (Scada system)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Исправка конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору