[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање возила

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНВВ-02-4/2018 од 14. 02. 2018. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за отворени поступак – Услуге осигурање од аутоодговорности и каско осигурање возила
бр. ЈНВВ бр. 02-4/2018
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке (услуге): Услуге осигурања од аутоодогорности и каско осигурање возила

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документацијеI

Измена конкурсне документацијеII

Конкурсна документација-пречишћен текст

Конкурсна документација-пречишћен текстII

Измена конкурсне документацијеIII

Одговор на постављено питање

Измена и појашњење конкурсне документације V

Измена конкурсне документацијеIII-prečišćen tekst

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору