Јавна набавка, Предмет: Разни занатски радови на текућем одржавању основних средстава–пословне зграде Наручиоца

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама,(у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(„Сл.гласник РС” бр. 86/2015),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.2.14. од 02.11.2015. годинеи Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.2.14.од 02.11.2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: 229-14/2015
за јавну набавку мале вредности:
Разни занатски радови на текућем одржавању основних средстава–пословне зграде Наручиоца

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Контакт позивног центра

Адреса: Иђошки пут 4, Кикинда

Телефон: 0230/422-760

Електронска пошта: call.centar@jpkikinda.rs

Пријавите се на маилинг листу

Не пропустите ни једну нову вест са нашег сајта