[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Разни занатски радови на текућем одржавању основних средстава–пословне зграде Наручиоца

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама,(у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(„Сл.гласник РС” бр. 86/2015),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.2.14. од 02.11.2015. годинеи Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.2.14.од 02.11.2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: 229-14/2015
за јавну набавку мале вредности:
Разни занатски радови на текућем одржавању основних средстава–пословне зграде Наручиоца

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору