[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Реконструкција водоводне мреже у Кикинди

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНВВ-01-1/2017 од 05. 06. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

                                                                                                             

                                                                                               КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће отворени поступак јавне набавке Предмет јавне набавке су добра: Реконструкција водоводне мреже у Кикинди

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору