[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Резервни делови за возила и радне машине

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,члана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаиОдлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1.1.4 –230-4/2015, Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Трг српских добровољаца 11, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра) – Резервни делови за возила и радне машине

Преузмите јавни позив

Преузмите конкурсну документацију

Обавештење о закљученом уговору-I партија

Обавештење о закљученом уговору-II партија

Обавештење о закљученом уговору-III партија